Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială

– cerere tip pentru înscrierea la pensie ;

– adeverinta de la angajator privind modificarile aduse contractului de munca;

– acte de vechime: 

– carnetul de muncă (original şi copie);

– adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

– actele de stare civilă ale solicitantului:

– BI/CI; ( original si copie )

– certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

– livretul militar (original şi copie);

– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

– dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original si copie);

– adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original si copie);

– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

– procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

– copie dupa decizia de pensionare CNPP (sau alt sistem de pensie) daca este si pensionar in alt sistem;

– adresa de inaintare de la Dieceza de care apartine persoana care solicita pensionarea

– certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul – original si copie)

– decizie medicala asupra capacitatii de munca ( in cazul in care se solicita pensie de invaliditate – original si copie)